Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
директор       Семенов I.Г.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
"Лисичанський желатиновий завод"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
00418030
4. Місцезнаходження
Луганська , -, 93109, Лисичанськ, -
5. Міжміський код, телефон та факс
(06451) 5-34-14 (06451) 5-34-14
6. Електронна поштова адреса
office@gelatin.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у бюлетень "Цiннi папери України" № 74   22.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.office@gelatin.com.ua в мережі Інтернет 23.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 23 листопада 2012 року ПАТ "Лисичанський желатиновий завод" реорганiзовано у ТДВ "Лисичанський желатиновий завод" (номер запису у ЄДР про припинення - 1 381 1120021000682, номер запису у ЄДР про реєстрацiю - 1 381 1450000001635).
Iнформацiя про рейтингове агенство (пункт 3 Змiсту) не надається, оскiльки державна частка у статутному капiталi ТДВ "Лисичанський желатиновий завод" вiдсутня. Товариство не має стратегичного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.
У зв'язку з реорганiзацiєю ПАТ "Лисичанський желатиновий завод" в ТДВ "Лисичанський желатиновий завод" iнформацiя, що наведена в пунктах 3, 4, 7, 9, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27-29 зазначеного Змiсту не надається.
Рiшення про випалату дивiдендiв не приймалось, а тому дивiденди не нараховувались та не сплачувались, у зв'язку з чим iнформацiя про дивiденди (п. 10 Змiсту) не надається.
Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери (п. 12.2, 12.3, 12.4 Змiсту).
Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювало (п. 12.5 Змiсту). Сертифiкати цiнних паперiв не замовлялись та не видавались. Акцiї iснують у бездокументарнiй формi.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.
Товариство не випускало борговi цiннi папери, тому iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожний випуск боргових цiнних паперiв вiдсутня (п. 15 Змiсту).
Iпотечнi облiгацiї, сертифiкати ФОН Товариством не випускались (п. 16, 18, 21, 24, 25 Змiсту).
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась.
Товариство цiльовi облiгацiї не випускало, тому звiт про стан об'єкту нерухомостi вiдсутнiй (п. 32 Змiсту).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
"Лисичанський желатиновий завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АБ № 327305
3. Дата проведення державної реєстрації
21.04.2016
4. Територія (область)
Луганська
5. Статутний капітал (грн)
113164
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
370
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки
20.14 Виробництво iнших основних органiчних хiмiчних речовин
10. Органи управління підприємства
Вищий орган управлiння - загальнi збори учасникiв. Виконавчий орган - Директор. Контроль за дяльнiстю виконавчого органу здiйснює ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Вiддiлення ПАТ "ПУМБ" у м. Сєвєродонецьку
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26000996107487
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Вiддiлення ПАТ "ПУМБ" у м. Сєвєродонецьку
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26000996107487

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АВ № 592733 19.04.2011 Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками Необмежена
Опис Лiцензiя дозволяє Товариству здiйснювати дiяльнiсть щодо придбання, зберiгання, реалiзацiї, використання прекурсорiв для виробництва желатину та кiсткового клею
 
Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" серiя АЕ № 195033 04.03.2013 Державна служба України з контролю за наркотиками Необмежена
Опис Лiцензiя дозволяє Товариству здiйснювати дiяльнiсть щодо придбання, зберiгання, реалiзацiї, використання прекурсорiв для виробництва желатину та кiсткового клею
 
Дозвiл на викид забруднюючих речовин № 4423857200-7 01.04.2015 Департамент екологiї та природних ресурсiв Луганської обласної адмiнiстрацiї Необмежена
Опис Дозвiл надає можливiсть Товариству здiйснювати викиди забруднюючих речовин пiд час виробництва желатину та кiсткового клею.
 
Дозвiл на спецiальне водокористування № Укр. 11.32 Луг 17.01.2013 Департамент екологiї та природних ресурсiв Луганської обласної адмiнiстрацiї Необмежена
Опис Дозвiл надає можливiсть Товариству здiйснювати забiр води пiд час виробництва желатину та кiсткового клею.
 
Дозвiл на користування надрами № 4198 30.07.2012 Державна служба геологiї та надр України Необмежена
Опис Дозвiл надає можливiсть Товариству користуватись надрами пiд час виробництва желатину та кiсткового клею.
 
Дозвiл на розмiщення вiдходiв № 11.32 26.12.2013 Департамент екологiї та природних ресурсiв Луганської обласної адмiнiстрацiї Необмежена
Опис Дозвiл надає можливiсть Товариству розмiщення вiдходiв пiд час виробництва желатину та кiсткового клею.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi 13398493 93404Україна мiсто Сєвєродонецьк бул. Дружби народiв (вул.Ленiна), 32-а 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
771 фiзична особа 100
Усього 100

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Семенов Iван Григорович ЕН 511000 Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй областi 73463 32.45864409176 73463 0 0 0
Семенов Володимир Григорович АЕ 377235 Iнгулецьким РВ Криворiзького МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 55563 24.54976847761 55563 0 0 0
Семенов Iван Iванович ЕН 094781 Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй областi 31048 13.71814357923 31048 0 0 0
Семенова Надiя Миколаївна АК 357404 Iнгулецьким РВ Криворiзького МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 25478 11.25711356969 0 0 0 0
Усього 185552 81.98367 185552 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - мiсто Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Товариство користується послугами по обслуговуванню операцiй з цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Альянс фiнансових технологiй
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31595264
Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ - мiсто Київ вул. Щорса, 31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 507087
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон -
Факс -
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Товариство користується послугами по обслуговуванню операцiй з цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Європейський страховий союз"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02305867
Місцезнаходження 03056 Україна м. Київ - мiсто Київ вул. Дашевська, 25, оф. 09
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1224
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон -
Факс -
Вид діяльності страхова дiяльнiсть
Опис Товариство користується послугами зi страхування

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.11.2010 144/12/1/10 Луганське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA 1201221009 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.50 226328 113164 100
Опис Додаткового випуску акцiй у звiтному роцi не було. Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових ринках не було. Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.10.2010 року прийнято рiшення про проведення випуску iменних цiнних паперiв з документарної форми у бездокументарну. Дата припинення ведення реєстру 14.01.2011 року
 

XI. Опис бізнесу

Лисичанський желатиновий завод створено у 1968 роцi.
22.03.1993 року мiж регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Луганськiй областi i органiзацiєю орендарiв Лисичанського желативного заводу укладений договiр оренди майна цього заводу.
Згiдно наказу № 76 вiд 03.02.1995 року РВ ФДМУ по Луганськiй областi орендне пiдприємство "Лисичанський желатиновий завод" перетворено у ВАТ "БИСЕП". ВАТ "БИСЕП" було зареєстроване 17.02.1995 року виконавчим комiтетом Лисичанської мiської ради народних депутатiв. Продаж акцiй ВАТ "БИСЕП" вiдбувалась згiдно з Планом приватизацiї державного майна, взятого в оренду органiзацiєю орендарiв Лисичанського желатинового заводу, затвердженим РВ ФДМУ по Луганськiй областi 27.01.1995 року.
ВАТ "БИСЕП" випустило 226328 штук простих iменних акцiй, номiнальної вартiстю 0,50 грн. на загальну суму 113164 грн.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.05.2000 року ВАТ "БИСЕП" перейменовано на ВАТ "Лисичанський желатиновий завод".
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2011 року ВАТ "Лисичанський желатиновий завод" перейменовано на ПАТ "Лисичанський желатиновий завод".
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.11.2012 року (протокол № 2 вiд 23.08.2012 року) ПАТ "Лисичанський желатиновий завод", шляхом реорганiзацiї, перетворено у ТДВ "Лисичанський желатиновий завод".
 
Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має. На пiдприємствi використовується лiнейно-функцiональна модель управлiння. Функцiї управлiння матерiально-технiчного та технологiчного забезпечення виробництва, збуту продукцiї - централiзовано. Роль функцiональних служб в управлiннi носить пiдлеглий характер. Усi структурнi пiдроздiли: дiльниця, цех, служби головного iнженера та iншi послiдовно очолюються лiнейними керiвниками. У вiдповiдностi з попереднiм перiодом змiн в органiзацiйнiй структурi не було
 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв Товариства за 2015 рiк склала 370 осiб.
 
-
 
-
 
За звiтний перiод пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили
 
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк складалась згiдно з нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання.
Нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснювалось методами, передбаченими податковим законодавством України.
Запаси включають матерiали, паливо, МШП на складi, готову продукцiю. Для розрахунку собiвартостi запасiв застосовується метод ФIФО.
Грошовi кошти включають суму грошей у касi та на поточних рахунках. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги, як безнадiйнi. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю включає заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається вiдповiдно з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї.
Витрати з податку на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України.
Iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, ТМЦ, грошових коштiв була проведена станом на 01.11.2015 року
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-